Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Halásztelki tagintézménye

betűméret módosítása

„Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket,

Az anyajuhokat szelíden terelgeti.”

/Ézs. 40,1/

 

A Református EGYMI 2014-ben alakította meg halásztelki tagintézményét. Fontos célja a gyermekek, diákok pedagógiai célú megsegítése, a családok támogatása a keresztyén szellemiség tükrében. Intézményünk feladata szolgáltató bázisként, hogy partnerközpontú szemlélettel magas színvonalú pedagógiai szolgáltatást nyújtson a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak, a tanulóknak és szülőknek egyaránt. Szakszolgálatunk kiemelt feladatának tartja a református nevelési-oktatási intézményekbe ( óvodákba, iskolákba, középiskolákba) járó gyermekek, tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetségének kibontakoztatását.

 

Szolgáltatásunk fő területei:

Nevelési tanácsadás:

-          a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása

-          segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja,

-          pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére,

-          az általános iskola megkeresésére csoportos diszlexia prevenciós szűrés az elsőosztályos gyermeke részére a kudarcmentes iskolai előmenetel megsegítésére

-          a felső tagozatosok és a középiskolai osztályokban csoportos tanulási orientációs szűrések a tanulási stratégia kialakításának elősegítésére

 

Kik, milyen esetekben fordulhatnak hozzánk?

- tanulási nehézség (pl. olvasási nehézség, írási-, helyesírási nehézség, számolási nehézség, beszédprobléma, gondolkodási-, emlékezet-, aktivitás és figyelem probléma, lassúság, kapkodás, fáradékonyság, alulteljesítés, változó teljesítmény, tanulási kedv hiánya, rossz tanulási módszerek stb.)

 - magatartás szabályozási problémák (pl. közöny, lehangoltság, gyakori sírás, labilitás, túlérzékenység, túlmozgásosság, tic, nyugtalanság, figyelemfelkeltő viselkedések, indulatkitörések, féktelenség, dac, ellenkezés, szabályok rendszeres megszegése, kötelességmulasztás, felelőtlenség, vakmerőség, irányíthatatlanság, antiszociális viselkedés, lopás, csavargás, notórius hazudozás stb.)

- beilleszkedési nehézség (pl. félénkség, visszahúzódás, érdektelenség, magányosság, kiközösítettség, rivalizálás, hatalmaskodás, ellenségeskedés, gúnyolódás, kritikusság, üldözés-üldözöttség, konfliktuskeltés, agresszivitás, verekedés stb.)

 

Szolgáltatásaink:

- Pszichológiai kivizsgálás

- Pszichológiai tanácsadás: a szülő gyermekkel kapcsolatos nevelési kérdésekben, a család átmeneti válsághelyzeteiben (pl. válás, költözés, gyász, váratlan megrázkódtatás) kérhet segítséget.

- Pszichoterápia, pszichés megsegítés (egyéni vagy csoportos formában)

- Gyógypedagógiai tanácsadás: jogi, szociális, módszertani és nevelési kérdésekben

- Iskolaérettségi és diszlexia prevenciós szűrés: az óvoda megkeresésére nevelési tanácsadói véleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.

- Fejlesztő foglalkozások (egyéni vagy csoportos)

 

Logopédiai ellátás

A logopédiai szolgáltatásunk ellátja az óvodákban nevelkedő, iskolákban tanuló gyermekek logopédiai fejlesztését, terápiáját.

Feladatunk:

- óvodás, illetve kisiskolás korban a beszédhibák javítása, a nyelvi- kommunikációs zavarok javítása,

- az iskolai tanulási problémák, a diszlexia, diszgrafia, diszkalkulia megelőzése

Szeptemberben logopédiai szűrő vizsgálatokat végzünk és kialakítjuk a csoportokat. A lehetőségekhez képest heti egy-két alkalommal tartjuk a logopédiai fejlesztő foglalkozásokat, amelyek alkalmazkodnak a gyermekek, a tanulók igényeihez, az óvodai napirendhez és az iskolai órarendhez. A logopédusok a logopédiai ellátás keretében nagyszámú pedagógiai, logopédiai vizsgálatot is végeznek.

 

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés keretében betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradott tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel.

Főbb alkalmazási területei:

- megkésett/eltérő fejlődésmenet

- figyelemzavar

- megkésett, eltérő mozgás, beszéd és értelmi fejlődés

- eltérő aktivitás

- kezdeti tartási hibák

 

Iskola-óvoda pszichológiai ellátás

Feladatunk az iskolai és óvodai nevelés során felmerülő problémák megelőzése, a már meglévő konfliktusok feltárása, azok megoldásának elősegítése– egyéni és/vagy csoportos formában. A nevelési-oktatási intézményekben preventív, fejlesztő és korrektív pszichológiai tanácsadási munkával, problémakezeléssel segíteni az intézményben dolgozó pedagógusokat, nevelt gyermekeket, és a gyermekek szüleit. Az iskolapszichológiai módszer- és eszköztárával támogatja a gyermekek/tanulók intézménybe való beilleszkedését, a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók helyzetének pozitív formálását.

Tevékenységeink:

- konzultáció pedagógusokkal, szülőkkel

- pszichológiai tanácsadás szülők számára

- pszichológiai tanácsadás pedagógus számára szakmai kérdésekben

- közvetlen foglalkozás egy-egy gyermekkel, gyermekcsoporttal tanulási, magatartási és teljesítménybeli problémák feltárása és korrekciója

- pszichológiai állapotfelmérés (pl. szűrőtesztek alkalmazása, megfigyelés, kommunikációs problémák, teljesítmény problémák vizsgálata, képességvizsgálat, pályaérdeklődés, tehetség megismerése)

- krízistanácsadás (pl. átmenetei családi válsághelyzetek, gyász, iskolaváltás esetén)

- preventív programok kidolgozásában – megvalósításában való részvétel

- pedagógusok, szülők és gyermekek számára prevenció és szemléletformálás céljából ismeretterjesztő pszichológiai előadások tartása (pl. konfliktus- és agressziókezelésről, életkori sajátosságokról, szocializációról, szenvedélybetegségekről, depresszióról, szexualitásról, egészséges életmódról)

- pedagógusok, szülők és gyermekek számára csoportos személyiség – és készségfejlesztő tréningek tartása (pl. érzelmi intelligencia, társas készségek, asszertivitás és kommunikáció fejlesztése, önismeret, iskolai kortárs erőszak csökkentése)

 

Tehetséggondozás

Feladatunk a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók azonosítása és gondozása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése.

Tevékenységeink:

- Tehetségazonosítás: általános és speciális képességek mérésével, tesztekkel, mérőlapokkal (kreativitás teszt, emlékezet és figyelem vizsgálata, Motiváció, Tanulási stílus), pszichológiai háttérvizsgálatokkal, pedagógusokkal való konzultációkkal.

- Tehetséggondozás: egyéni és csoportos (maximum 4 fő) foglalkozások a programba beválasztott gyerekek számára

- rendszeres, heti egyszeri komplex foglalkozások keretében. A foglalkozások kiemelt területei: a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás, a kommunikációs képességek fejlesztése.

- Kapcsolattartás az intézményeinkben tanító kollegákkal.

- A szülők részére konzultációs lehetőséget biztosítunk a gyermek optimális nevelése és fejlesztése érdekében, ha igénylik, a pszichológus bevonásával.

 

Szakértői Bizottsági feladatok

Szakértői bizottságunk a református óvodákban, általános és középiskolákban tanuló gyermekek, tanulók részére kíván segítséget nyújtani a megfelelő diagnosztikus lehetőségek felajánlásával, és a szükséges intervenciós, fejlesztő lehetőségek, illetve további vizsgálatok kijelölésével. A Református EGYMI Szakszolgálatában működő szakértői bizottság azzal kívánja megkönnyíteni az iskolák, oktatási/nevelő intézmények feladatát, hogy a gyermekek/tanulók szakértői vizsgálatát az adott intézmény helyszínén végzi el, biztosítva mind a szakember gárdát (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus), mind a szükséges diagnosztikus eszközöket.


A tankerületi szakértői bizottság feladata:

-          a 3. életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.

-          a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása

Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának eredményeit és amennyiben szükséges a vizsgálati dokumentációt megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

A megfelelő, gördülékeny együttműködés érdekében az általunk ellátott területeken, megyékben az érintett pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolat felvételt kezdeményezünk.

Köznevelési szerződés ügyiratszám: 28393-1/2012/KOIR, működési terület: országos.

 

 

Utazó gyógypedagógiai hálózat

Az ellátásba azok a gyermekek kapcsolódhatnak be, akikről az illetékes megyei szakértői bizottság szakvéleménye megállapította a sajátos nevelési igényt (pl. megkésett beszédfejlődés, pervazív fejlődési zavar, egyéb pszichés fejlődési zavar). A megállapítás időpontjától kezdődően a gyermek a gyógypedagógiai fejlesztés keretében komplex gyógypedagógiai terápiás ellátásban részesülnek. A gyógypedagógiai fejlesztés tulajdonképpen habilitáció, rehabilitáció, ami a fejlődés útjára való ráhelyezést jelent. A foglalkozások a gyermek életkorától és fejlettségi szintjétől függően egyéni vagy kiscsoportos formában történnek. A gyermekek gondozása a szülők bevonásával, a szülők részére tanácsadás nyújtásával valósulnak meg.

Alkalmazott módszereink, terápiák:

- Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

- Alapozó mozgás terápia

- Művészetterápia

- Sead terápia

-Szenzomotoros integrációs terápiák (pl.:Ayres)

- Logopédiai terápia

- NILD terápia