Óvoda

betűméret módosítása

 

Óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését a saját szakmai elvárásainknak és a szülők igényeinek megfelelően a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján végezzük:


„A sajátos nevelési igényű – a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott – gyermekek óvodai nevelését végző óvoda, a nevelési programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti el, illetve fogadja el.”

A fejlesztő óvoda céljai: a köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása, a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése, gondozása, hosszú távú célunk, hogy gyermekeink felkészüljenek az integrált nevelésre.

A fejlesztő óvoda feladatai: olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását segíti, a normalizáció és a participáció alapelvei érvényesülésének biztosítása a nevelés, oktatás és fejlesztés során, a környezet megismerésének elősegítése, az énkép, önismeret kialakulásának segítése, az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása, testi és lelki egészség biztosítása, jó testi - lelki közérzet megteremtése, segédeszközök felhasználása a fejlesztés, nevelés során, esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása. 3 - 6 (7) éves korú gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő ingergazdag felzárkóztató készség-, és képességfejlesztése.